شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ دين داري ناقص بسيار بدتر و خطرناک تر از بي ديني است! قرآن کريم کساني که بخشي از دين را پذيرفته و بخشي از آن را رها ميکنند به شدت نکوهش کرده آنان را مقتسم(تجزيه گر) ميخواند!
تسبیح دیجیتال
2--براي تو
81 امتیاز
11 برگزیده
190 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top