شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ بت پرستي من نكردم تا اكنون،اما يقين گر بت معبد تويي،من عاشق بت خانه ام.
mp3 player شوکر
سایه روشن ز
رتبه 0
0 برگزیده
121 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
سایه روشن ز عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top